ترورهای زنجیره ای وکودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور

نویسنده: محمد عوض نبی زاده

ترورهای زنجیره ای وکودتای خزنده علیه اقوام محروم کشورقرنها است که اقوام محروم افغانستان هزینه تفکرخشونت واعمال نفرت انگیزسرکوب نظامهای استبدادی رامی پردازند و قربانی تبعیض قومگرایانه نظامهای استبدادی اندکه با ستم وبیدادگری عدالت رابه گورستان سیاه برای مردم این سرزمین مبدل ساخته است .

افزون خواهی جنون آمیز نظامهای تکقومی بیک ساختاروحشتناک مبدل شده که بجزنابودی همهء نمادهای زندگی وعزت مردم محروم کشورقناعت نمیکند.

درین اواخربرخی ازحلقات حاکمیت فعلی ومخالفان دولت که مشترکا مثلث شومی رابرای تحقق اهداف تبعیضی وانحصارگرایانه ایجاد وبه اندازه ءگرفتارعقده تفکرتبعیض وتنفرشده اندکه برای ازبین بردن دشمنان فرضی شان برنامه های خطرناک وشومی را رویدست گرفته است که با بیرحمی به کشتار، ترور،قتل وغارت چهره های موثراقوام محروم می پردازند. برتریخواهان قومی ،با راه اندازی جنگهای فریب دهنده واغواگرانه میان خود کشتارزنجیره ای وکودتا ی خزنده علیه نخبگان اقوام محروم را رویدست گرفته وبااقدامات قومگرایانه جهت تصفیه وحذف فزیکی شخصیتهای سیاسی وقومی افراددلسوزوضد استبدادی این اقوام درابعاد گوناگون ادامه میدهند.

آقای کرزی ازآغا زکارش بحیث رئیس دولت موقت تا اکنون چهره های موثرومطرح اقوام تاجک رابا یک کودتای خزنده ازداخل دستگا ه های دولتی بصورت آرام وبدون سروصداتصفیه که هنوزهم این پروسه ادامه دارد وگرچه درمورد شخصیتهای موثرومطرح جامعه هزاره درآغازبا شعا رهای کاذب به اصطلاح تحقق مشارکت ملی برخی ازچهره های تاثیرگذار را شامل دستگاه دولت نمودولی دیری نگذ شت که دست به تصفیه آنان زد ه وآقای محقق براساس یک توطیه حساب شده از وزارت پلان وقت کنارزده شد وبعدانیزدرترکیب چندین کابینهء حکومت مردم هزاره حضورکمرنگ داشته و درکابینه فعلی نیز نمایندگان این مردم حضور رسمی ندارندو سهم ونقش جامعه هزاره در دستگاه های حکومتی درمرکزوولایات هرروز بیشتر ازگذشته کم رنگتر میشود وهم چنان علیه اقوام ازبیک وبخصوص برضد جنرال دوستم توطیه چینی را بخاطر درانزوا قراردادن ایشان انجام دادند که بعد ازتحت فشارقراردادن ایشان از طریقه های گوناگون وی راازمسایل سیاسی سر نوشت سازکشورمنزوی ساختند چون تیم حاکم ارگ کابل تصمیم دارد تا چهره های موثر باقیمانده اقوام محروم کشوراز طریق شیوه های مختلف ترورفزیکی کرده وازمیان بردارند.

طالبان ودیگرگروه های تروریستی به همکاری حلقاتی ازداخل حکومت کنونی با، تداوم سنت غیرانسانی،امیرعبدالرحمن، قتل عام وتصفیه قومی راباردیگروبه شیوه خشن ترن به تجربه میگیرند وطالبان در زمان حاکمیت استبدادیش نسلکشی وکوچ اجباری راادامه دادوپس ازسقوط حکومت طالبان درلباس کوچیهای مسلح طالبی به جنگ وکشتارعلیه اقوام محروم درمناطق بهسود و دایمیرداد و ساحات شمال کشور مجددا مبادرت ورزیده و سیاست قتل عام و تصفیه قومی را تداوم بخشیده است.

ازمدتها پیش به این سو، طالبان با هماهنگی عناصری از درون دولت ترورهای هدفمند سیاسی را آغاز کرده وبرخلاف تصورمعمول، در تمام این ترورها، افرادی هدف قرارگفته اند که ازلحاظ سیاسی و اجتماعی درموقعیتهای سیاسی وسطی قرار دارند.که این افراد در زد وبند های سیاسی شامل نبوده وارتباط و تماس دایمی آنان با مردم محلی نفوذ عملی آنان را دربین مردم شان تقویه وحفظ کرده است. گروه طالبان ودیگر تروریستان به خوبی میدانند که در آینده زمانی که اقوام محروم دربرابر تسلط طالبان دست به مقاومت بزنند، افراد رده های میانی قدرت – بسیج و سازماندهی مهمتری نسبت به سران درجه اول سیاسی برخوردارند.

ترورهای، زنجیره ای اخیر علیه چهره های مطرح و مردمی نمونه هایی ازاقدامات حساب شده طالبان درراستای قتل و تروربدنه اصلی مقاومت احتمالی اقوام محروم کشوردر برابر تسلط طالبان به شمارمیرود.در شرایطی که عرصه سیاست افغانستان هرروزبه سمت قومی شدن پیش میرود، که در صورت فروپاشی حکومت فعلی و تسلط طالبان برکشور، اقوام محروم افغانستان در یک موقعیت پیش بینی نا شدۀ خطرناک قرارخواهند گرفت دراین میان گرچه طلبان عاملان اصلی بحران وکشتارهای سیستماتیک قومی درکشورند اما قتل و ترورهای اخیرشخصیتهای سیاسی اثرگذارکشوربا هماهنگی این مثلث شوم مشتمل برحلقات تمامیت خواه وحامیان تروریستان درداخل نظام کنونی ودهشت افگنان طالبی وگلبدینی اجرامیشود.

شهادت جوادضحاک – جنرال داود داود ودیگرمبارزین دلسوزوموثراقوام محروم کشورتوسط گروه طالبان، بخشی ازیک استراتیژی تعریف شده است که برای ترویج نا امنی درمناطق امن کشور وایجاد تشویش دراذهان مردم توسط حلقات مشخص تیم حاکم با امکانات دولتی تمویل وفراهم میگردد،که این رویدادها درواقع هشدارجدی ازطرف این مثلث نامیمون برای وقوع حوادث خونین وسنگین تردیگرخواهدبودوامکان دارداین جنایات دراینده نیزادامه یابد.

طوریکه دراین اواخر حزب اسلامی حکمتیارفعالیتهای خود را بنابرحضورلابیهای قوی این حزب درداخل دولت افغانستان زیادتر کرده است وپلان ازبین بردن شخصیتهایی سیاسی اقوام محروم رامدنظر دارد وبطورنمونه ازمیان نخبگان مبارز ضد بیعدالتی واستبداد تکقومی میتوان ازشهید جواد ضحاک شخصیت دلسوزومردم دوست وافشاگر بیعدالتیها یاد نمودکه شب وروز برای آبادی وطن و مردمش تلاش میکرد واز بازماندگان نسلی بود که مبارزه برضد استبدا د را درمکتب عدالتخواهی به تجربه گرفته بود که سفره نشنیان قدرت، از صراحت لهجه ء افشاگرانه – طهارت اندیشه – جسارت وجرئت اندیشمندانه اوهراس داشتند واوازمتملقان و زورمندان نفرت داشت وبه مثابه یک شخصیت مبارزضد بیعدالتی تبدیل شده بود.

شهید ضحاک صادق ترین شخصیت بی باک وجسورصدای عدالت خواهی بود که همواره مظلومیت ومحرومیت مردمش را فریاد میکشید و درمبارزات مدنی اش نمادهای ارزشهای مدنی و دموکراتیک را به نمایش میگذاشت که چهارسال پیش اوهمراه بامردم ولایت بامیان دریک حرکت مدنی دراعتراض بنا برنبود جاده اسفلت شده دربامیان سرک چوک بازارراکاهگل کردو دریک حرکت نمادین دراعتراض به نبود برق دراین ولایت، چندین هریکین را درچوک بازارآویختند ، تا اعتراض شان را برای تیم برتریخواه قومی دولت مرکزی نشان دهند.

اماازآنجایکه سیاستهای برتری طلبانه حکومت برادامه فقرومحرومیت مردم هزارستان استواراست به،اعتراضهای مردم عذاب دیده بامیان گوش فرا داده نشدوهیچ گوشی این فریادها را درکابل نشنید،که سرزمین جنگ زده ءبامیان مانندهمیشه درتوسعه وآبادانی نادیده گرفته شد و لی هرچند پژواک صدای شهید جواد ضحاک دره های بامیان را در نوردید چون او رایت کاروان رهایی و آزادی خواهی مردمش رابرای همنوای با غار نیشنان به استضعاف کشیده سر زمین سوخته ، قتل عام شده مردمش اش در اهتزازدرآورده بود. شهادت مظلومانه مبارزنستوه ، وكيل دلسوزمردم باميان، محمد جواد ضحاك ، مايه تاثر عميق ، همه مردم کشورگردید که اوبدست جاهلترین وکینه توزترین انسانهای روی زمین به شهادت رسید.

ولی وی فاتح میدان صلح و ممثل ارزشهای مدنی و دموکراتیکب بودکه با شهادت قهرمانانه اش به حماسه جاویدانه وبه اسطوره بزرگ ،غیرت وهمت مردمش تبدیل گردیده وبه عنوان یک راه وفریاد درخانه آزادی خواهان حضور روشنگرانه و حماسی یافته است او دست درکاسهء،فساد ورسوایی حاکمان فاسد – پروای زور و زر را نداشت واز چاپلوسی وکرنش که انسانیت انسان را ذلیل میسازد به دورومبرا بوده است.

فریاد شجاعانه ءاوگرچه توسط طالبان درگلو خفه شد تا دیگرهیچ پژواک صدای اعتراضی در بامیان نپیچد، اما دشمنان مردم افغانستان باید بدانند که ازدامن کوه پایه سرزمین هزارستان ,مناطق شمال و دیگر ساحات افغانستان، هزاران جواد ضحاک سربلند خواهند کرد و پژواک صدای شان تا تحقق عدالت اجتماعی وتامین صلح درافغانستان در سراسر دره های کشور طنین انداز خواهد شد.

اختطاف وبه شهادت رسانیدن بیرحمانه ای جواد ضحاک، و ترورزنجیره ای یکتعداد دیگرازچهره های موثراقوام محروم برای جامعه ستم زده کشورتکانه وهوشدار باش جدی است تا واقعیتهای پیرامونی استبدا د و انحصارگرائی را باچشم باز درک نمایند.

اقوام محروم برای طنین انسانی ندا های عدالت طلبانه خویش باید صدا های دادخواهانه را علیه استبداد تکقومی واین مثلث تباه کننده درکشور متحدانه بلند نمایندتا شعاع طنین این صداهای عدالت طلبانه وسیع وگسترده ترگردیده وبیش از پیش خودها را انسجام بخشند و برای رفع خطرات بزرگتریکه آنانرا تهدید مینماید آماده شوند و نهاد های حقوق بشری، سازمان ملل متحد و جامعه مدنی افغانستان راترغیب کنند تا صدای دردونالهء مردم بیصدای افغانستان را که درگرواسارت انحصارگران قدرت قومی- قاچاقبران وتروریستان فاسد اسیرگشتند، بشنوند وبرای شناسایی وبه محاکمه کشاندن گروه های تروریستی و حامیان حکومتی شان دست بکارگردیده واقدام جدی نمایندتا ازتداوم ترورهای زنجیره ای وکودتای خزنده وتصفیه علیه چهره های مطرح اقوام محروم کشورجلوگیری شده بتواند.

روح همه شهدای ضد استبدا د و بیعدالتی شاد و یاد همه شان گرامی باد !

خبرگزاری ترکان افغانستان

Short URL: http://www.turkicpress.com/fa/?p=3133

Posted by on ژوئن 26 2011. Filed under آسیا, افغانستان, دیدگاه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

Featured Links

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

© 2020 تورکیک پرس. تمام حقوق محفوظ و متعلق به سایت مردم هزاره است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز