تبعیض دربود جه ی ولایات تحت پروسه ی انتقال امنیت

محمد عوض نبی زاده


باآغازخروج نيروهاي ناتوازافغانستان، درحال حاضرارتقاي توانايي هاي اردو پليس ملی ودیگر نیرو های امنیتی كشورمورد توجه قرارمیگیرد درحاليكه،مشكلات بيسوادي،نبود توازن ترکیب قومی سربازان ,فساد مالي,ترس وهراس سربازان نسبت به تشديد حملات طالبان با لباس پليس ودیگرنيروهاي امنیتی،برمقامهاي دولتي ونيروهاي خارجي یکی ازمشکلات مهم دربرابرامنیت وثبات افغانستان قرارداردواین عوامل فرارسربازان راازوظیفه روبه افزايش ساخته است وبدین لحاظ خروج زودهنگام نيروهای ناتواز کشوردرحال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان آمادگي لازم رابراي تحويل کامل مسئوليتهاي امنيتي ندارند.

گرچه اقای اشرف غنی احمدزی رييس كميسيون انتقال مسووليت امنيتي همزمان باآغازمرحله اول انتقال مسوولیت امنیتی به نیروهای افغانستان آماروارقامي راهمراه بابرنامه‌هاي مختلف ارايه وبه ولايتهاي تحت پروسه‌ي انتقال رفته ودرصحبتهایش میگوید که قراراست تاسال 2014 ميلادي، مبلغ بيست مليارددالرازسوي جامعه‌ي جهاني براي تجهيزوآموزش نيروهاي امنيتي كشورمصرف شودوبراي مردم هرولايت ده ها میلیون دالررابراساس اراده وسلیقه قومگرایانه خویش ازكيسه‌ي جامعه جهانی بخشیش ميكند.امايك مسأله معلوم نیست كه اين همه مكانيزم ترتیب جدول كمكها دركجا وچگونه وبه کدام معیاروبه چه پيمانه زمينه‌ي تحقق رادراين كشورپیدا خواهدنمود، درحالیکه سرزمین باستانی بامیان پیش قراول صلحند که درقسمت انتقال مسوولیت امنیتی ازهمه ساحات کشورپیشقدم گردیده وخودراسرمشق بدیگران ساخته است.

بامیان؛ درحال حاضریگانه ولایت امن افغانستان بوده است که حضورنیروهای خارجی بالای امنیت آن کدام تاثیری نداشته وتاهنوزیک سربازاردوی ملی دراین ولایت مستقر نیست ودرده سال گذشته شاهد کمترین حادثه ی امنیتی بوده ا ند ولی ولایت بامیان اولین ولایتیست،که درتقسیم وتوزیع بودجه امنیتی آن تبعیض وبیعدالتی بطورمشهود به نظرمیرسدومتاسفانه کمترین بودجه امنیتی مبلغ 05- میلیون دالرنسبت به جمعیت ووسعت آن برای بازسازی این ولایت درسه سال آینده ازطرف کمیسیون انتقال امنیت که درراس آن اقای اشرف غنی احمدزی چهرهء هزاره ستیز ,قومگرا ومتعصب وعده داده شده که مایه تاثرونا امیدی مردم بامیان ازریس این کمیسیون گردیده است ودرهمین حال بودجه امنیتی ولایت هلمند که جمعیت واقعی آن چندین مراتبه کمتراز جمعیت ولایت بامیان است، هفتصد وشصت وپنج میلیون دالروبودجه امنیتی ولایت لغمان 280 میلیون دالرکه بازهم جمعیت آن خیلیها کمترازبامیان بوده ،امابودجه امنیتی آن اضافه تراز پنج برابربودجه امنیتی ولایت بامیان می باشد وبرای ولایات هرات وبلخ هر کدام بیش ازیک, یک میلیارددالربودجه امنیتی درنظرگرفته شده است.

که این نوع تقسیم وتوزیع غیرعادلانه وتبعیض آمیزبودجه رامیتوان مانند تقسیم بودجه ملی افغانستان که برای ولایات هزاره نشین کشورکمترازدودرصددرنظرگرفته شده بود یکنوع تبعیض برنامه ریزی شده میتوان تلقی نمود،زیرانا امن کردن ولایت بامیان ازبرنامه های کاری برخی ازحلقاتی دولتی درهمسویی باگروه متعصب طالبان است چون,نیروهای طالبان رادرارگان های امنیتی جابجا ساخته وانتقال افراداین گروه تروریستی درقالب نیروهای امنیتی دولت میتواند شکاف امنیتی جدی راایجا دوزمینه حمله طالبان وسایرگروه های تروریستی را به سرزمین باستانی بامیان فراهم وهموارنماید.

همه خوب بیاد دارند که درهنگام تسلط طالبان دربامیان،مردم این ولایت شاهد کشتارصدها وآواره شدن هزاران تن وتخریب دو پیکره بزرگ بودا دراین ولایت بودندومردم عذاب کشیده بامیان حالابه هیج صورت خواهان بازگشت مجدد طالبان به مناطق شان نیستندچون پس ازخروج نیروهای ناتوهیچ تضمینی وجود نداردکه وضعیت بدترنشودکه آرامش و زندگی فقیرانه ی ده ساله ی مردم بامیان راتوسط تروریستان به هم نزنند.

گرچه تا اکنون ده ها میلیارد دالرکمکهای خارجی درافغانستان سرازیرکه ازاین کمکها درانکشاف ولایاتی کارگرفته شده که بعد ازبازسازی دوباره تخریب میگردندولی مردم بامیان سرکهای داخل شهررا کاه گل نموده وبالای آن آهسته پامیگذارند تا کاه گل آن تخریب نشوندوبرای ساکنان بامیان داشتن نیروی برق وسرک اسفلت شده هنوزیک آرزواست واکثریت مردم آن ازآب آشامیدنی صحی,شفاخانه ومراکزصحی محرومند وازشهربا امکانات شهری خبری نیست.

مکتب های بامیان به معلمین مسلکی وبه بیش ازدوهزارصنف درسی نیازدارند. گروه بازسازی ولایتی دربامیان تا حال درکارهای زیربنایی مانند فقرزدایی، کاهش بیکاری وطرحهای زیرساختی مانند راهسازی وتولید نیروی برق کدام کاری نکرده است که هنوزهم عده ای ازمردم بامیان زندگی مغاره ای داشته وعلی الرغم محرومیتهامردم آن همواره خواهان صلح وامنیت، کاردرراستای باز سازی وبلند بردن سطح دانش وکسب علم و فن بوده اند پس کجاست آن صداهای فریادعدالت اجتماعی وانکشاف متوازن درکشور.آیا مردم عذاب کشیده بامیان جزء مردم افغانستان نیست وساکنان ولایت بامیان محکوم به کدام جرم است؟

آیا به جرم احترام به قانون!جرم احترام به عزت وطن ! جرم احترام به عزت انسانی!جرم نداشتن طالب!جرم تلاش درعرصه پیشرفت علم ودانش برای سرفرازی وطن!ویابه جرم هزاره بودن؟ایادردولت کنونی وجامعه جهانی کسی پیدانمیشودکه بعدازده ها سال به فریادمظلومیت این مردم گوش بدهدو بالای این پدیده ی شوم تبعیض وبیعدالتی خط بطلان بکشند ؟

درطی مدت تقریبا نیم قرن اخیردر اثردگر گونی آرایش نیروهای سیاسی, افغانستان بیک جامعه نظامی تبدیل گردیده که این وضعیت باعث بحران دولت ,خونریزی وبی ثباتی وبین الملللی شدن مساله افغانستان شده است وتجربه سیاسی دموکراتیک نهادهای ملی بی طرف خیلیها ضعیف وناکارآمدبوده که ناپختگی وعدم ظرفیت سیاسی کافی،هنوز نقطه ضعف افغانستان است که این ضعف، یک تهدید جدی برای نابودی دست آوردهای ده سال گذشته جامعه بین المللی بحساب میآید وبااین شرایط نمیتوان سرنوشت کشوررابه نیروهای سیاسی موجود داخلی سپردزیرامردم افغانستان برای رسیدن به بلوغ سیاسی، نیازبه حضورطولانی ترجامعه بین المللی دارند که حضورنظامی ناتوبیشترحکم تعادل را درمنطقه ودرمیان جریانهای سیاسی داخلی با توجه به درگیریهای آغازدهه ۹۰ قرن بیستم داشته است.

زیرا ساختارحقوقی قدرت درافغانستان امروزی هنوزهم بحران زاوتشنج آفرین است ودرحا ل حاضرمشکلات امنیتی ناشی ازحضورطالبان والقاعده،ضعف نهادهای دولتی آلوده به فساد مافیائی وکارنامه نا کام جامعه جهانی درامردولت سازی درافغانستان خروج نیروهای نظامی نا تورابیک هشدارجدی تبدیل نموده است.نیروهای ناتونمیتواند خاطره خروج نیروهای شوروی سابق ازافغانستان دردهه ۸۰ قرن بیستم راکه منجربه ثبات وامنیت دراین کشورنشد ازیاد ببرد گرچه این بارروند خروج طولانی مدت بوده،که دراینمدت دولت کنونی افغانستان زمان کافی دراختیارداردتاضعفها وعیوب ساختارسیاسی اش رادرکشوراصلاح وتجدید نماید.

میزان موفقیت دولت کنونی افغانستان به همین سه سال تا خروج کامل نیروهای خارجی ازافغانستان گره خورده است.نیروهای ناتو میخواهد درجنگ افغانستان مانند شوروی سابق گروههای بومی رادراین کشورازطریق دادن آموزش نظامی,ارسال سلاح،دادن کمک وارسال معلومات استخباراتی برای انتقال مسوولیت امنیتی آماده سازندودرضمن باوجودمخالفت ممالک همسایه,قدرتهای منطقوی وبخصوص پاکستان قراراست سندهمکاریهای استراتژیک بین آمریکا وافغانستان امضاشوددرحالیکه دولت افغانستان خواهان امضاي پيمان،آنهم با تصويب لويه جرگه است ولی واشنگتن خواهان امضاي اعلاميه ميان دوكشورهستند.

امکان دارد که این سندازپیمان همکاری استراتیژیک بیک اعلامیه تغییرنماید اما بهرصورت ایجادچند پایگاه دائمی نظامی آمریکا درخاک افغانستان ازمحورهای مهم آنرااحتواخواهدکرد. با امضای این سندهمکاری استرا تیژیک میان دوکشورمیتوان ازنابودی دست آورد های ده سال اخیرجامعه جهانی,مداخلات علنی پاکستان و ازطالبانی شدن جامعه ی افغانستان جلوگیری نمود زیراگروه طالبان کارت بازی پاکستان درافغانستان ومنطقه میباشند،پاکستان موفق شده است که برغم فشارهای بین المللی طالبان رادرمناطق قبایلی دروزیرستان شمالی وجنوبی حفظ وبرای نا امن ساختن افغانستان تاهنوزازآن استفاده میکند.

خبرگزاری ترکان افغانستان

Short URL: http://www.turkicpress.com/fa/?p=3192

Posted by on آگوست 14 2011. Filed under افغانستان, تبعیض, دیدگاه, مردم تورک. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

Featured Links

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

© 2019 تورکیک پرس. تمام حقوق محفوظ و متعلق به سایت مردم هزاره است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز