بؤلسه بوتگار،بؤلمسه…

کیم نیچه کیم رنج نهانی چیکه ی،

آب حیات إیستب وجانی چیکه ی.

نوایی حکایه

بؤلسه بوتگار،بؤلمسه…

بیلم ساحه لری آره سیده اینگ چیگــَــلی،توشونیب بؤلمیدیگنی بو-انسانشنالیک-دیدی عالملر. شونینگ اوچون دانشمندلرانسان حقیده قطعی فکرائیتیب،بیرتؤختمگه کیله آلگنلری یؤق.اونگه بیریلگن تعریفلرنینگ بَرینی انسان ته نیب بؤلمَس- بیرمخلوق -دیگن عباره اؤزکؤلــَنکه(سایه)سیگه آلیب توره دی.انسان حرکتی نینگ باشی هم سؤنگگی هم انه شوآره لیقده توگه یدی،بیته دی. آدمنی کییم- کیچــَککه اؤخشب،اونینگ بیلمی،اؤی-اندیشه لری،یخشی سؤزلری،خدا جؤیلیگی یــَـشیریب توره دی.انسان هرخیل خواهش-إستکلرإیلینجیده یشــَب اؤته دی ایمسمی؟ بوتویغولر نینگ اینگ کوچلسی حاکمیت! (قدرت)گه بؤلگن إینتیلیشدیر. بشربوحاکمیتنی بیرینچی گــَلده، اینگ کمیده اؤزإیچیده قوروب کؤره دی.شوآرزولریگه ایریشه دیمی،ایریشمیدیمی،بَری-بیراؤز إیچیده سرگردان یشه یـــویره دی.آدم باله سی گاهّا،غؤزه سیدن تشقریگه چیققن پــِلله قورتیگه اؤخشب،قابیغینی یاریب،کــَپــَلک سینگری،یؤقارلشگه شیله نه دی…

هه!

حیاتده  بای بؤلیب کیتیش،یولدوزگه ائله نیش،بیلم چؤققیلرینی ایگللش کمدن- کم آدملرگه نصیب بؤله دی ایکن. بوکونلرگه ایرشه آلمه گنلر نه یالغیز،شولرحسرتیده یانیب،کویب اؤته دی،بلکی، اؤزإیچیده اولکن وایریشیب بؤلمس مره لرنی-ده، قؤلگه کیریته دیلر. بولرنینگ برچه سی آدم قیریق یاشگه کیرگندن کیین صادربؤله لرایکن.عالملرنینگ تأکید قلیشلریچه،انسانده انه شو یاشدن سؤنگ رهبرلیک،عالملیک،شاعرلیک،قهرمانلیک حسّسی اویغانرمیش.حتی تنـــــگری نینگ ایلچیسی بؤلیش دغدغه سی هم انه شویاشدن آدم روحیتیده طغیان اوره باشلرکن. بیرگینه 20-عصرده(200) پیغمبر (فقط اؤزینی اعلان قیلگنلری)اؤتگن.تؤغری،بولراوچون آدمنی عیبله مسلیک کیره ک.چونکی،بونده ی تویغووکیچینمه لرکیشی نینگ زواله سیده ازلدن قاریب قؤییلگندیر.                                                                                                                                                              قیرق یاشنی قاره لگن امان ایرکه،آش-آوقتدن بؤیکدیمی،بوکیچه سی کوچلی باستیریقلی باشله دی. خوره ک آتیشلری هم زوره یدی.خاتینی گلبهار: بسم الله یی،باله لرگه اویقوبیرمه یپسیزآته سی، تؤغری یاتینگ- دیه ایرینی بیر-إیککی تورتیب قؤیدی.الهی توشلرآغوشیده آرام آله یاتگن امان ایرکه توشینی یخیشی آلیب توره آلمی،اؤیغه نیب کیتدی.تون یریمده اویغانیب کیتگن ایرک نینگ هاورینی،خاتیندن باشقه نرسه باسیب توره آلمه سه کیره ک.غرق اویقوده یاتگن گلبهارایری نینگ إیـنـتیق ایرکه لشلریگه قره می،راضلیک بیرمه دی.ایری بؤلسه قسته گنی- قیسته گن.گلبهار بیزاوته له نیب،اویقوسیره ب:

– توبه ایی!قورویب کیتسین!جانیمگه تیگدی،هرکیچه یاپیشگنیز- یاپیشگن،- دیه اویقو اره لش کؤرپه نی بوتون باشی بیلن اوره ب آلدی- ده پروای قیلمی یته بیردی.امان ایرکه خاتینی نینگ رد جوابیگه کؤنمی،حرکتــــده. آخری بؤلمه دی-ده، فضولیدن بیربیت ائته کیدی امان.

ای فضولی یار اگرجورایتسه اندین إینجیمه،

یارجوری عاشــــــقه هردم محبــــّت تازه لر.

گلبهارایری نینگ گپیگه قولاق آسمی اوخلی بیردی.امان بؤلسه،هیجان باسیب،تیتره ب-قلتیره ب:

– سینی ائته من!ایشته سنمی؟- دیب سیوگی خواهشینی تاباره خاتینیگه اظهار قلگن بؤلدی.

– قؤینگ،نیمه دیسیز!شاعرلیگیزنی کوندوزی قیله ویره سیز،اوخله شیم کیره ک،ایرته وقت توریب روزغارگه قره شیم کیره ی ، یوغ !مین اوخلیمن.- دی خاتینی اچّیقله نیب.

– کیین اوخلیبیره سن آنه سی…،- هوهوهو سیکن معنالی یوته لیب قؤیدی او.

قؤیرده قؤیمی گلبهارنی کؤندیردی شیکیللی،امان ایرکه مقصدیگه ایریشه یاتگن بؤلدی…

شوپیت باله لردن بیری اویغه نیب کیتیب،آنه سو إیچه من.- دیدی.  اوف،اوف!قچان إیشنی باشله سک باله لراویغه نیب کیته دی یا توبه ای ِ- دیب قؤیدی امان

اؤزیــــنی اویقـــــــوگه آلـــــیب.

ایرته سی تانگ آتیشی بیلن امان ایرکه کؤچه لرنی بیرکیزیب،ائله نیب کیلدی.چای- پای قیلیش اوچون حوضدن بیرچیلــَک سونی اوییگه آلیب قتیدی. خاتینی باله- چقه لری اویغنمسدن ایرته لبکی چایگه تیارگرلیک کؤره باشله دی.قویاش ایندیگینه زرّین کاکللرینی یایماقده ایدی. یازنینگ جزیرمه کونلری باشلنگن پیتلر.امان نینگ نظریده،یه شب تورگن حاولیسیده قنده ی دیرغیرطبعی بیرحال حکمران.اؤزینی هم باشقچه راق حس قیله دی او.خودّی،اونگه همّه حمدوثنا ائتیب،باش ایگیب تعظیم قیله یاتگنده ی.امان اؤیلب-اؤیلب گپره دی،سلماقله نیب قدم باسه دی.اؤزینی اولغوار بیرتوسده کؤریب توریبدی.بووضعیتنی کوزته گی بیلن  کوزه تیب تورگن گلبهارلبلرینی جفتلب، ایریدن خورسندچیلیک سببینی سؤره ماقچی بؤلیب ایدی هم کی،امان سؤز باشلب قالدی :

– بیله سنمی آنه سی، کیچه الهی  بیرتوش کؤریمن.اونی سوگه ائتیشیم شرط بؤمسه کیره ی.   باله- چقه اویغنمستن ائتیب بیره قالی انه سی.

– الهی دیـــه بسیزاته سی،بلکی إیس- پیس چیقریشیبیز کیره ی بؤلر. بونده ی توشلرختم-خیراتسیز ائتیلمه گنی یخشی آته جانی. پیرلر یاربؤسین سیزگه،مرتبه نگیز بوندن هم اولوغراق بؤسین.دیدی گلبهار ایرینینگ کؤنگلینی کؤترماقچی بؤلیب.

– ائتگنینگ کیسین آنه سی.ایشیتگین،تون یریمده،توش کؤریبمن.شـََرقیره ب آقه یاتگن دریا بؤیلب بارارکنمن.کؤزاونگیمده مَیسه زار،یم- یشیل دله لرجلوه لنه دی.قولاغیم آستیده تورلی- تومن قوشلرچوغورله شه دی. بیردن اؤزمنی تیپه لیکده کؤره من.همه نرسه ایاغیم آستیده، چقورخیالگه باتیبمن. شوپیت باشیمگه بیریومشاق نرسه قؤندیریلگنده ی بؤلدی.الــله قنده غیبی بیر قؤل باشیمنی سیله ماقده. باراؤغیلیم سینگه کیتمس دولت تارتیق قیلدیم،- دیگن بیرسیس مینی سله یپتی. باشیمگه کیدیریلگن نرسه گه قؤل اؤزه تدیم.آلیب قره سیم،نی کؤزبیلن کؤره یکی،باشیمده دُر- جواهرلر قؤندیرلگن آلتین تاج.اونی قؤلیمگه آلیب اؤپتیم واویغه نیب کیتیم. کوچلیراق تعبیرچیگه بارسممی ایکن آنه سی،- دیدی امان خاتینیگه قره ب.

– بونده ی توشلرنی بیگانه آدمگه ائتمگنیز یخشی ایمسمی؟

– سین قنده ی تعبیر قیله سن خاتین؟

– آقرسوو،مَیسه،جلغه وقوشلربولرنینگ برچه سی تنگریدن سیزگه عطا قیلینگ سعادتلی کونلردیر؛ بایلیک،تؤقلیک،تینچ وآسایشته لیک کونلر.غیبی قؤل ایسه پروردگارنینگ عنایتدیر.

آلتین تاج ایسه،کمدن- کم ادملرگه بیریله یاتگن کیتمس دولت،یعنی،اولوغ منصب ومرتبه دیر.     بو تبرّک توشنی بیرعمر بیرآوگه ائتمَگنینگیز یخیشی آته جانیسی.

– آره میزده قالسین اونده ی بؤلسه،دییشیب،ایر- خاتین یوزلریگه فاتحه تارتدیلر.

نیمه بؤلدی-یو،امان ایرکه خاتینیگه کؤنگلیده گی گپنی یعنی نیتی جمهوررئیس بؤلیشیم کیره ک گپینی شپپه ائته قالدی.اونینگ کؤرگن توشی منه شونگه مینگزرایدی. ایر- خاتین  شاشه- پیشه ایرته لبکی چاینی إیچدیلر- ده،جمعه آقشامگی نیت آشیگه تیارگرلیک کؤریش حقیده اؤیلب قالدیلر.اوچ- تؤرت تاواق پلــَودملب،قؤنی-قؤشنینی چـَقیریب،مسجدامامیدن آق فاتحه آلیندی دی.

امان ایرکه کتته کیسیملی،بؤی بلند،ایلکه لری کینگ،قه لین بورتلی،کــــــؤزلری کتته دن کیلگن،   گپیره یاتگنده،چشتیشگن قاشلرینی تیز- تیزچیمیریب توره دی.او اؤن إیککینچی صنفـنی،بیتیریب، بیرنیچه أیل دوکاندارلیک،کیین ایسه اؤقیتوچیلیک بیلن شغلـلگن.سیاستدن گپ- سؤزچـیقــقودیک بؤلسه،بؤلر- بؤلمس ینیدن بؤییگچه إیجــــّلب کیته دی امان.عایله ده تونغیج اؤغیل بؤلگنی اوچون اونی آته-آنه سی کؤپ ایرکه لــَگنیدن،تینگقورلری آتیگه ایرکه سؤزینی قؤشیب ائته یاتگن بؤلدی. شوندن بویان ایل یورت آره سیده،امان ایمس،امان ایرکه لقبی بیلن تــَنیلدی. پول دولتی هم اؤزیگه یره شه؛اونچه-مونچه معرکه مورودنی ســَوَه دی(اؤتکزه دی).امان یورت باشی بؤلیش اوچون آشنه-اغیه إینیلری،ته نیش- بیلیلرنی بیر- بیرکؤریب چیقدی.

کؤچه- کؤیدن اوییگه، باله- چقه سی نینگ بغریگه قیتیب کیلرکن،اوخیالن،اؤزینی پریزیدینت اؤرنیگه قؤیب کؤره دی.بویوکسک منصب نینگ حضورلی دملرینی کؤآلدیدن بیر-بیراؤتکزیب،

خیال آغوشیگه چؤمه دی.اوبیردنیگه یؤقاری لوازمگه کؤتریلیب کیتیشیگه شبهه لنمَیدی.اونینگ قراری بؤلسه قطعی.جمهور رئیسلیک عملینی تصوّریده تصویرلشگه حرکت قیله دی او.کؤپ خیال سورگنیدن امان نینگ کیچه لری اوخلشی بیرآزقیینلشدی.عالی منصب اؤی- خیاللری بیلن کؤزی یومیلگنینی بیلمی قاله دی-ده،اویقوگه کیته دی.

گلبهارایری نینگ اؤته خیالچنلیگیدن دلخـــیره.کونلردن بیرکونی،اونینگ نیمه لرحقیده اؤیله یاتگنی بیلن خاتینی قیزیب قالیب،گپیریب بیریشینی التماس قیلدی.امان ایرکه اؤز خیاللرینی منه بونده ی تصویرلی کیتدی :

– یره تگن ایگـــَم قؤللب 5۰ %دن آرتیق آوازقازنسم دیمن؛رقیبلریم بَری مینی تن آلیب قوتلشسه؛ مملکت رادیو- تلویزیونیدن بَرلــــله ینگره سه دیمن- بوموفــقــیتـــیم،عکسلریم دولت ادره لرینی بیزیه ب تورسه،کتته-کیچیک مینی زیارت قیلگنی اوزاق- یقیندن یؤلگه چیقسه لرونهایت یوره ک دردیمنی بیان ائله سم.اوندن کیین،اؤرینباسرلریم،وزیرلریم معین ووالیلریمنی تعینله سم،خلق ارا سویه ده مطبوعات انجمنی اؤتقزسم دییمن.چیت ایللرگه-ده،سفریمنی هم باشله سم.مینی امریکا دولتی رهبری،انگلیس، فرانسه،آلمان،جاپان بارینگ کی،لاتین امریکا بؤیلب رسمی تشریفلریمنی ساغ- امان اؤتکزیب آلسم.بیرلشگن مللتلرتشکیلاتی نینگ یوکسک منبریده  آتشین نطق سؤزله سم. اؤته لوکس هوتللرده،دنیا نینگ اینگ گؤزه ل وسؤلیم بؤلگه لریده قدم اورسم دییمن.اوچَرچاغیم دنیا دولتلری آسمانی اوزره ،اؤشه یوکسکلیکدن توریب قوتلاو- سلام خطلری جؤنـــتسم… امان ایرکه نینگ مینگدن بیرخیالینی ایشیترکن،ایسی چیقه یازگن گلبهار:  مینی- هم،اؤشه سفلرده اؤنوتمسسیزآته سی،کاشکی ایدی- یه! دیدی.

جمهور رئیسلیک سیلاوی هم کیلب قالدی.قیزغین بیلله شولرباشلندی،نامزدلراؤزلری سیله گن کاندیدلریگه رأی بیرشدی.آخرده،سیلاولرنتیجه سی اعلان- ده، قیلیندی. رویخطنینگ آخریدن بیرینچی بؤلیب تورگن امان ایرکه جنابلری نیــــقولاق بیلن ایشیتسینکی،همّه سی بؤلیب بیرنیچه  ته آوازقازانگن.امان ایرکه بوناخوش خبردن سیره هم خفه بؤلمه دی.چونکی اونگه کؤچه آدملری الــله قچان پریزدینت لقبــینی بیریب بؤلیشگندی.

ذ.إیشان

Short URL: http://www.turkicpress.com/tur/?p=265

Posted by on Nov 7 2010. Filed under تورلوگ یایین لر. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

 نامه سرگشاده مردم هزاره از سراسر جهان به نهادهای دفاع از حقوق بشر، شخصیت های شناخته شده و مقامات بین المللی
ورود | Designed by Gabfire themes